ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

IMBC

Innovation Means Be Creative

Ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες σας δεσμευόμαστε να κάνουμε τις ιδέες σας και τους στόχους σας πραγματικότητα

Επιτυχημένη αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Κρατικών Κονδυλίων

  1. Εντοπίζουμε τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές ανάγκες σας
  2. Συντάσσουμε τα Τεχνικά Δελτία για τη χρηματοδότηση των Δράσεων σας από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 
  3. Παρέχουμε Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου των έργων σας
  4. Σχεδιάζουμε, Εφαρμόζουμε και Παρακολουθούμε το Χρονοδιάγραμμα Διαχείρισης έργου
  5. Συντάσσουμε τακτικές Αναφορές, Δελτία Προόδου και Δελτία Δαπανών Έργου
  6. Συντάσσουμε  εκθέσεις Ολοκλήρωσης Πράξεων

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Κοινωνικής Ευθύνης 

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Σχέδια Αειφόρου Ανάπτυξης 

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας 

Αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων 

Εκπόνηση Ετησίων Αναφορών Δράσεων

Σχεδιασμός Προβολής και Προώθησης Πολιτιστικών Δράσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης 

isaac-smith-1182057-unsplash

Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση

Βελτίωση Εσωτερικής Οργάνωσης και Αποτελεσματικότερη Διοίκηση

Αποδοτική Εφαρμογή Δημοσίων Πολιτικών

Ανάπτυξη Συνεργασιών 

Αξιολόγηση της Διοίκησης και των Εφαρμοσμένων Πολιτικών