Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

IMBC

Innovation Means Be Creative

Εσείς στοχεύετε σε έναν καλύτερο κόσμο εμείς σας βοηθάμε να κάνετε τους στόχους σας πράξη

Επιτυχημένη αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Κρατικών Κονδυλίων

  1. Εντοπίζουμε τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές ανάγκες σας
  2. Συντάσσουμε τα Τεχνικά Δελτία για τη χρηματοδότηση των Δράσεων σας από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 
  3. Παρέχουμε Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου των έργων σας
  4. Σχεδιάζουμε, Εφαρμόζουμε και Παρακολουθούμε το Χρονοδιάγραμμα Διαχείρισης έργου
  5. Συντάσσουμε τακτικές Αναφορές, Δελτία Προόδου και Δελτία Δαπανών Έργου
  6. Συντάσσουμε  εκθέσεις Ολοκλήρωσης Πράξεων

Στρατηγική και Marketing

Βοηθούμε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά της δράσεις σας. 

Εκπονούμε Ετήσιες Αναφορές Δράσεων

Εκπονούμε και εφαρμόζουμε Σχεδία Marketing

Ανάπτυξη εργαλείων Digital Marketing – δημιουργία Ιστοσελίδας και προώθηση (Google analytics και Facebook ads)

Προωθούμε την ανάπτυξη Συνεργασιών

Παρέχουμε συμβουλές στην επιλογή και υλοποίηση κατάλληλων δράσεων και campaigns ώστε να προωθήσετε τους στόχους σας

Δημιουργούμε γέφυρες επικοινωνίας με φορείς χρηματοδότησης, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς

Πραγματοποιούμε Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

Εσωτερική Ανάπτυξη

Παρέχουμε συμβουλές για την αποδοτικότερη οικονομική διαχείριση

Προτείνουμε αποτελεσματικούς τρόπους προσέλκυσης νέων μελών

Βοηθούμε στην ορθή εκπαίδευση των εθελοντών 

Αναπτύσσουμε Συστήματα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Προωθούμε την ανάπτυξη υγιών κινήτρων για την προσέλκυση εθελοντών, την σωστή αξιοποίηση τους και την ανέλιξη τους.